SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA – METRA INŽENIRING, d.o.o.

1. DEFINICIJA POJMOV

V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– »METRA INŽENIRING« – je METRA INŽENIRING, družba za proizvodnjo mikroračunalniških merilnih sistemov, Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija, matična št. 53767420000,
– »Naročnik« – je oseba, ki pri METRA INŽENIRING naroči dobavo določenega blaga ali storitve,
– »Splošni pogoji« – so ti Splošni pogoji poslovanja METRA INŽENIRING, d.o.o.
– »Pogodba« je pisna pogodba med METRA INŽENIRING in naročnikom.
Za pogodbo se šteje tudi,
– če METRA INŽENIRING sprejme ponudbo naročnika;
– če naročnik sprejme ponudbo METRA INŽENIRING,
– »Sklenitev Pogodbe« – je dan, ko:
– METRA INŽENIRING in Naročnik podpišeta Pogodbo,
– Naročnik sprejme ponudbo METRA INŽENIRING,
– METRA INŽENIRING sprejme ponudbo Naročnika,

2. UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji se uporabljajo za ureditev medsebojnih odnosov med METRA INŽENIRING in Naročnikom glede blaga in storitev, ki jih nudi METRA INŽENIRING, razen če ni med Naročnikom in METRA INŽENIRING izrecno, pisno in sporazumno, določeno drugače.

3. PREDMET NAROČILA

Blago oz. storitve, ki jih METRA INŽENIRING nudi Naročniku, so opredeljene s Pogodbo.
V nobenem primeru ponudbe Naročnika, ki so naslovljene na METRA INŽENIRING, ne morejo biti sprejete molče oz. konkludentno in je za sprejem Naročnikove ponudbe potrebna izrecna (pisna ali elektronska) izjava volje METRA INŽENIRING.
Bistven element Pogodbe v vsakem primeru predstavlja opredelitev vrste blaga oz. storitve in cena.

4. CENE

Cene za blago oz. storitve so določene v Pogodbi, ponudbi, predračunu ali v ceniku METRA INŽENIRING.

5. ROK IZPOLNITVE

METRA INŽENIRING se zavezuje dobavo blaga in storitev Naročniku izvršiti v roku, ki je določen s pogodbo.

6. DOBAVA BLAGA

METRA INŽENIRING bo izdelala blago oziroma opravila storitev skladno z zahtevo naročnika v kakovosti, ki je navedena v opisih proizvodov ter specifikacijah in oznakah družbe METRA INŽENIRING.
Če ni s Pogodbo drugače določeno, je METRA INŽENIRING dolžna blago dostaviti Naročniku tako, da ga obvesti, da mu je blago na voljo na sedežu METRA INŽENIRING (EXW Trzin – Incoterms).

7. PREGLED BLAGA, NAPAKE IN REKLAMACIJE

Naročnik je s sklenitvijo Pogodbe seznanjen, da mora blago takoj po dobavi pregledati in METRA INŽENIRING nemudoma javiti ev. napake in pomanjkljivosti.
V kolikor blago ni v skladu s Pogodbo in s Splošnimi pogoji, mora Naročnik METRA INŽENIRING nemudoma posredovati reklamacijski zapisnik.
Naročnik se ob dobavi zavezuje blago natančno pregledati in pri tem ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Zgolj količinska ugotovitev prejetega blaga, ugotovitev nepoškodovanosti blaga in embalaže in pregled poškodovanega blaga v poškodovani embalaži ne velja za natančen pregled dobavljenega blaga.
V primeru, da Naročnik blago sprejme brez ugovorov preneha odgovornost METRA INŽENIRING za ev. napake na blagu. V vsakem primeru je METRA INŽENIRING prosta odgovornosti za napake na blagu, če ji Naročnik v roku 8 dni od dobave ne posreduje reklamacijskega zapisnika.
Kot stvarna napaka na blagu ne šteje stanje blaga ali škoda, ki je nastala po prehodu rizika na Naročnika ali ki je posledica neustreznega ravnanja, skladiščenja ali neupoštevanja navodil za ravnanje z blagom, podanim s strani družbe METRA INŽENIRING. Ravno tako kot stvarna napaka, ne šteje stanje blaga ali škoda, ki je nastala zaradi višje sile ali zunanjih vplivov, na katere METRA INŽENIRING ne more vplivati, ali zaradi uporabe blaga za namene, ki niso združljivi s pogodbeno dogovorjenim namenom ali v primerih neobičajne rabe blaga.
Če je blago Naročnik ali kdo tretji spremenil ali predelal, Naročnik nima nobenega zahtevka iz naslova stvarnih napak.
Skrite napake je dolžan Naročnik grajati pisno in nemudoma po njihovem odkritju. Naročnik nosi celotno dokazno breme dokazovanja predpostavk njegovega zahtevka iz naslova jamčevanja za napake, posebej dokazovanja same napake in pravočasnost grajanja napak.
METRA INŽENIRING za neznatne napake ne odgovarja.
V primeru, da družbi METRA INŽENIRING ni dana možnost preveriti grajane napake, Naročnik nima pravice do uveljavljanja pravic iz naslova jamčevanja za napake.
Vsaka denarna odgovornost METRA INŽENIRING (odškodninska odgovornost, znižanje kupnine…) v primerih, da bi se na prodanem blagu pokazala napaka, je omejena do višine razlike med kupno ceno in vrednostjo stvari z napako. Navedena omejitev odškodninske odgovornosti METRA INŽENIRING ne velja v primeru namerne kršitve obveznosti oziroma kršitve obveznosti iz hude malomarnosti.

8. POSLOVNA SKRIVNOST

Vse informacije, ki jih Naročnik pridobi v zvezi s prodanim blagom ali storitvami družbe METRA INŽENIRING (skice, specifikacije, poslovna dokumentacija, vzorci, matrice, modeli, orodja, druga proizvodna sredstva itd.) predstavljajo poslovno tajnost. V zvezi z navedenim si METRA INŽENIRING in njeni zaposleni pridržuje vse avtorske, patentne pravice, pravice know how….. Naročnik je dolžan vse navedene podatke obravnavati kot poslovno tajnost in jih ne sme posredovati oziroma narediti dostopne tretjim osebam.
V primeru kršitve teh določil je dolžan naročnik družbi METRA INŽENIRING povrniti škodo, ki jo v tej zvezi utrpi METRA INŽENIRING.

9. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

Blago METRA INŽENIRING ostaja last družbe METRA INŽENIRING vse do popolne izpolnitve plačila s strani naročnika.
Naročnik je dolžan blago družbe METRA INŽENIRING do popolnega poplačila le-tega družbi METRA INŽENIRING skladiščiti ločeno in ga tako tudi ustrezno označiti.

10. PLAČILO

Če ni s Pogodbo drugače določeno, je rok plačila 15 dni od datuma
– izstavitve računa ali
– dobave blaga

Naročnik iz naslova kakršnihkoli svojih nasprotnih zahtevkov ni upravičen pobotati ali zadržati plačila za blago METRA INŽENIRING, razen v primerih, ko METRA INŽENIRNG zahtevke naročnika prizna ali so ti pravnomočno ugotovljeni v sodnem postopku.
Naročnik je dolžan plačati blago METRA INŽENIRING v pogodbeno dogovorjenem roku ali v roku iz Splošnih pogojev. Po preteku tega roka pride naročnik v zamudo in je METRA INŽENIRING upravičena od tedaj dalje od naročnika zahtevati tudi plačilo zamudnih obresti v višini zakonitih zamudnih obresti, ki so predpisane v Republiki Sloveniji.

11. KONKURENCA VEČ SPLOŠNIH POGOJEV

Uporaba teh Splošnih pogojev je bistvena sestavina Pogodbe in METRA INŽENIRING Pogodbe z Naročnikom ne bi sklenil, v kolikor bi se za ureditev medsebojnih razmerij uporabljali Naročnikovi splošni pogoji.
V kolikor pride do konkurence teh Splošnih pogojev in morebitnih splošnih pogojev, s katerimi posluje Naročnik, se uporabijo ti Splošni pogoji, ki v celoti razveljavljajo in nadomeščajo vse določbe splošnih pogojev Naročnika ne glede na trenutek prejema splošnih pogojev ene pogodbene stranke s strani druge pogodbene stranke. Ti Splošni pogoji zlasti in izrecno razveljavljajo določila splošnih pogojev Naročnika, ki se nanašajo na uporabo njunih splošnih pogojev za primer konkurence več splošnih pogojev.
Šteje se, da z realizacijo Pogodbe Naročnik soglaša z uporabo teh Splošnih pogojev, ne glede na obstoj Naročnikovih splošnih pogojev. Vkolikor se Naročnik z uporabo teh Splošnih pogojev ne strinja, mora ob naročilu, oz. ob sprejemu ali podajanju ponudbe o tem pisno obvestiti METRA INŽENIRING in se s tem šteje, da Pogodba ni sklenjena.

12. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV

Glede Pogodbe in Splošnih pogojev se uporablja materialno pravo Republike Slovenije.
Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz Pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali neveljavnosti (»spor«), bosta stranki skušali rešiti sporazumno.
Kraj izpolnitve dobave blaga in kraj opravljene storitev je sedež družbe METRA INŽENIRING.
V kolikor do sporazuma ne bi prišlo, bo za odločanje o sporu izključno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

13. DRUGE DOLOČBE

Vprašanja, ki jih Pogodba in Splošni pogoji ne urejajo, se bodo reševala v skladu z določili obligacijskega prava.
Če bi bila ali če bi postala katera od določb Pogodbe ali Splošnih pogojev v celoti ali deloma neveljavna ali neizvedljiva ali če bi bila v tej pogodbi pravna praznina, to ne vpliva na preostala pogodbena določila. Pogodbeni stranki se za tak primer zavezujeta neveljavno ali neizvedljivo ali neobstoječo določbo nadomestiti z določbo, ki bo najbližje namenu in cilju te pogodbe in volji pogodbenih strank.
Vsebina Pogodbe in Splošnih pogojev nadomešča vsa morebitna predhodna pogajanja, komunikacije in druge dogovore med strankama, pisne, elektronske ali ustne, ki se tičejo predmeta Pogodbe.
Vse spremembe in dopolnitve Pogodbe in Splošnih pogojev so možne in veljavne samo v pisni obliki.

Hang With Us

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?