Splošni pogoji – Metra inženiring d.o.o.

 1. OPREDELITEV POJMOV

(1) Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
– “METRA INŽENIRING” je METRA INŽENIRING, družba za proizvodnjo mikroračunalniških merilnih sistemov, d. o. o., Špruha 19, 1236 Trzin, Slovenija, matična številka: 53767420000,
– “Naročnik” je subjekt, ki naroča dobavo določenega blaga ali storitev družbe METRA INŽENIRING,
– “Splošni pogoji” so ti splošni pogoji družbe METRA INŽENIRING, d. o. o.,
– “Pogodba” je pisna pogodba, sklenjena med METRA INŽENIRING in naročnikom.

(2) Šteje se, da je Pogodba sklenjena tudi:
– če METRA INŽENIRING sprejme ponudbo s strani naročnika;
– če naročnik sprejme ponudbo METRA INŽENIRING,

(3) Izraz “sklenitev pogodbe” pomeni trenutek, ko:
– METRA INŽENIRING in naročnik podpišeta pogodbo,
– naročnik sprejme ponudbo METRA INŽENIRING,
– METRA INŽENIRING sprejme ponudbo s strani naročnika.

 1. UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

(1) Ti splošni pogoji se uporabljajo za urejanje medsebojnih odnosov med METRA INŽENIRING in naročnikom v zvezi z blagom in storitvami družbe METRA INŽENIRING, razen če ni izrecno drugače določeno v pisni obliki, ali po dogovoru med naročnikom in METRA INŽENIRING.

(2) Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani družbe METRA INŽENIRING.

 1. PREDMET NAROČILA

(1) Blago ali storitve, ki jih družba METRA INŽENIRING zagotovi za naročnika, so opredeljene v ponudbi ali pogodbi.

(2) Ponudba naročnika, naslovljena na podjetje METRA INŽENIRING, v nobenem primeru ne more biti sprejeta molče ali s konkludentnimi dejanji, temveč je potrebna izrecna (pisna ali elektronska) potrditev s strani družbe METRA INŽENIRING.

(3) Bistveni element pogodbe je v vsakem primeru opredelitev vrste blaga ali storitev, in cene.

 1. CENE

(1) Cene za blago ali storitve se določijo v pogodbi, ponudbi, predračunu ali v ceniku METRA INŽENIRING.

 1. DATUM DOBAVE

(1) METRA INŽENIRING se zaveže, da bo naročniku dobavila blago in storitve v roku, določenem v ponudbi ali pogodbi.

 1. DOBAVA BLAGA

(1) METRA INŽENIRING bo proizvedla in dobavila blago, ali opravila storitev, v skladu z zahtevami naročnika, ter v kakovosti, kot je navedena v opisih izdelkov, specifikacijah in oznakah METRA INŽENIRING.

(2) METRA INŽENIRING je dolžna, če ni drugače določeno v pogodbi, naročniku dobaviti blago na način, da mu bo blago na razpolago na sedežu METRA INŽENIRING (EXW Trzin – Incoterms).

(3) Naročnik ne sme izvoziti ali drugače prodati oziroma dostaviti izdelkov brez predhodnega pisnega soglasja METRA INŽENIRING. Vsako dostavo (prodajo, nadaljnjo prodajo, drugo obliko odtujitve, itd.) blaga in storitev, vključno s pripadajočo tehnologijo in dokumentacijo, urejajo slovenski predpisi, predpisi EU o izvozu ter morebitni drugi predpisi posameznih drugih držav o nadzoru izvoza. Kakršna koli dostava blaga naročnikom v državah, ki so pod embargom EU, OZN ali drugih mednarodnih skupnostim, ali osebam, za katere velja prepoved vstopa ali osebam, ki uporabljajo ali lahko uporabljajo blago za vojaške namene, za orožje za množično uničenje ali za jedrsko tehnologijo, je predmet uradne licence. Naročnik s svojim naročilom hkrati izjavlja, da bo deloval skladno s temi pogoji in predpisi ter da blago ne bo neposredno ali posredno dostavljeno v države, ki prepovedujejo ali omejujejo uvoz tega blaga. Naročnik izjavlja, da je pridobil vse licence, potrebne za izvoz in uvoz.

 1. PREGLED BLAGA, NAPAKE IN REKLAMACIJE

(1) Na strani naročnika obstoji obveza, da prejeto blago takoj po dobavi podrobno pregleda, ter o morebitnih stvarnih napakah in pomanjkljivostih takoj obvesti METRA INŽENIRING, tako da napako na blagu podrobno opiše, slikovno ali drugače dokumentira, in pošlje družbi METRA INŽENIRING opis napake z dokazili. Če blago ni v skladu s pogodbo in splošnimi pogoji poslovanja, mora naročnik pri družbi METRA INŽENIRING nemudoma grajati stvarne napake ter uveljavljati garancijo, ki mu jo METRA INŽENIRING nudi.

(2) Pri pregledu blaga mora naročnik ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Zgolj ugotovitev količine in celovitosti prejetega blaga, ter pregleda samo tistega blaga, ki se nahaja v poškodovani embalaži, se ne šteje za podroben pregled dobavljenega blaga.

(3) Če naročnik sprejme blago brez ugovora, preneha odgovornost družbe METRA INŽENIRING za morebitne pomanjkljivosti v blagu oziroma stvarno napako. V vsakem primeru METRA INŽENIRING ni odgovorna za pomanjkljivosti v blagu, če naročnik v roku 8 dni po dostavi ne graja stvarnih napak ter ne uveljavlja garancije.

(4) Škoda, ki je nastala po tem, ko je tveganje preneseno na stranko ali škoda, nastala zaradi nepravilne uporabe, nepravilnega shranjevanja ali neupoštevanja navodil METRA INŽENIRING za ravnanje z blagom, se ne šteje za stvarno napako na blagu. Poleg tega se kot stvarna napaka na blagu ne šteje škoda, ki je nastala zaradi višje sile ali zaradi zunanjih vplivov, ki so zunaj vpliva družbe METRA INŽENIRING, ali zaradi neobičajne uporabe blaga oziroma uporabe blaga za namen, ki ni združljiv s pogodbeno dogovorjenim namenom.
(5) Če je naročnik ali tretja oseba na kakršen koli način spremenila, predrugačila ali obdelala blago, naročnik nima zahtevka, ki bi izhajal iz stvarnih napak.

(6) Naročnik je dolžan pisno obvestiti družbo METRA INŽENIRING o skritih napakah, takoj po njihovem odkritju. Naročnik nosi celotno breme dokazovanja navedb v svojem zahtevku, ki izhaja iz garancije za napake, zlasti dokazovanje samih napak in pravočasnega obveščanja o teh napakah.

(7) METRA INŽENIRING ni odgovorna za rahle pomanjkljivosti, ki nimajo vpliva na namembnost ali izgled blaga.

(8) Če METRA INŽENIRING ne dobi možnosti, da priglašene stvarne napake tudi sama preveri, naročnik nima pravice uveljavljati svojih pravic, ki izhajajo iz naslova garancije za stvarne napake.

(9) Če se pri prodanem blagu dejansko pojavi napaka, se vsaka finančna odgovornost družbe METRA INŽENIRING (odškodninska odgovornost, znižanje cene, itd.) omeji na znesek razlike med nabavno ceno in vrednostjo okvarjenih predmetov.

 1. POSLOVNA SKRIVNOST

(1) Vse informacije, ki jih je naročnik pridobil v zvezi z blagom ali storitvami, ki jih prodaja METRA INŽENIRING (diagrami, specifikacije, poslovne knjige, vzorci, matrice, sheme, gerber datoteke, izvorne kode, računi materialov, modeli, orodja, druga proizvodna sredstva, itd.) pomenijo poslovno skrivnost. Glede na zgoraj navedeno, si METRA INŽENIRING in tudi njeni zaposleni pridržujejo vse avtorske pravice, patentne pravice, pravice do znanja in izkušenj (know-how), itd. Naročnik je dolžan upoštevati vse navedene informacije kot poslovno skrivnost in jih ne sme razkriti ali dati na razpolago tretjim osebam.

(2) V primeru kršitve teh določb je naročnik dolžan družbi METRA INŽENIRING povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpela v zvezi s to kršitvijo.

 1. PRIDRŽEK PRAVIC

(1) Blago družbe METRA INŽENIRING ostane v lasti podjetja METRA INŽENIRING, dokler ga naročnik ne plača v celoti.

 1. PLAČILO

(1) Razen če v pogodbi ni določeno drugače, je rok plačila 15 dni od dneva izdaje računa ali dostave blaga. Naročnik je dolžan plačati blago družbe METRA INŽENIRING v pogodbenem dogovorjenem roku ali v roku, določenem v splošnih pogojih. Po izteku tega obdobja je naročnik v zamudi, in ima METRA INŽENIRING pravico zahtevati od njega, da plača zakonske zamudne obresti, kot je določeno s pravom Republike Slovenije.

(2) Naročnik ni upravičen do kakršnega koli pobota plačila, ali do enostranske prekinitve roka za plačilo, za blago družbe METRA INŽENIRING, ki bi izhajala iz katerega koli izmed njegovih nasprotnih zahtevkov, razen v primerih, ko METRA INŽENIRING potrdi te terjatve stranke, ali če so bile terjatve naročnika ugotovljene s pravnomočno odločbo v sodnih postopkih.

 1. PRAVICA INTELEKTUALNE LASTNINE

(1) Naročnik se strinja in sprejema, da vse pravice intelektualne lastnine družbe METRA INŽENIRING (ali pravice tretje osebe, od katere izhaja pravica družbe METRA INŽENIRING do uporabe teh pravic intelektualne lastnine), vključno s patenti, blagovnimi znamkami, zaščitenimi znamkami ali poslovnimi skrivnostmi, ostanejo izključna last podjetja METRA INŽENIRING, in da nič v zvezi s to pogodbo ne učinkuje kot prenos teh pravic na naročnika ali kot dovoljenje za nenamensko uporabo s strani naročnika. Naročnik se strinja, da ne bo uporabil pravic intelektualne lastnine družbe METRA INŽENIRING za svoje namene ali namene tretjih oseb, razen tistih, ki mu jih METRA INŽENIRING izrecno dopusti.

(2) Naročnik se strinja, da ima samo METRA INŽENIRING (ali njene podružnice oziroma pooblaščene osebe) pravico do izboljšanja ali drugačnega spreminjanja izdelka, programske opreme ali storitev.

 1. LICENCA PROGRAMSKE OPREME

(1) METRA INŽENIRING prenese na naročnika pravico in licenco za uporabo programske opreme, ki je vsebovana v izdelkih, vendar izključno v povezavi s temi izdelki, kupljenimi od družbe METRA INŽENIRING. Programska oprema v celoti ostane v lasti podjetja METRA INŽENIRING. Noben program, dokumentacija ali naknadna nadgradnja programske opreme ne sme biti razkrita tretjim osebam ali končnemu uporabniku brez predhodnega pisnega soglasja družbe METRA INŽENIRING, niti tega ni dovoljeno kopirati ali kako drugače podvojiti, tudi ne za notranje potrebe naročnika. Naročnik ne sme razbiti, razkrojiti v obratni smeri, razstaviti ali kako drugače skrčiti oz. poenostaviti kodo programske opreme. METRA INŽENIRING si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno podeljene naročniku.

(2) Naročnik priznava in se strinja, da je vsebovana programska oprema zaščitena za družbo METRA INŽENIRING in da naročnik nima nobenih pravic v programski opremi, razen za izrecno namensko uporabo. Naročnik ne sme kopirati, razkrojiti ali razstavljati programske opreme, prav tako pa mora zahtevati od končnih uporabnikov, da ravnajo enako.

(3) Ob nakupu podeljena licenca omogoča naročniku, da programsko opremo namesti na eni lokaciji na trdem disku ali drugi napravi za shranjevanje. Programsko opremo mora namestiti na namenskem datotečnem strežniku, ter jo namensko uporabljati, tako v omrežju, kot tudi na trdih diskih ali drugih pomnilniških napravah.

(4) Omejitve s programsko opremo, vsebovano v izdelkih, so:
– naročnik ne sme razbiti, razkrojiti v obratni smeri, razstaviti ali kako drugače skrčiti oz. poenostaviti kodo programske opreme na človeško vidno obliko;
– naročnik ne sme spreminjati oz. prilagajati programske opreme ali ustvarjati izpeljanih del, ki temeljijo na programski opremi;
– programska oprema je zaščitena z avtorskimi pravicami. Nepooblaščeno kopiranje programske opreme, vključno z njenimi deli ali pisnimi gradivi, je izrecno prepovedano.

 1. GARANCIJA

(1) METRA INŽENIRING jamči, da proizvodi, če so ustrezno vgrajeni s strani usposobljenega tehnika, delujejo v skladu s specifikacijami, ki jih zagotavlja podjetje METRA INŽENIRING, in sicer za primer običajne uporabe in skladno s pogoji za garancijsko obdobje 12 mesecev. Ta garancijska doba se začne na datum sprejema blaga s strani naročnika.

(2) Navedena garancija je pogojena s:
– pravilno uporabo, vzdrževanjem, upravljanjem in nadzorom nad delovanjem izdelkov,
– primernim delovnim okoljem za izdelke,
– odsotnostjo kakršnega koli naklepnega ali malomarnega dejanja ali drugega vzroka zunaj izdelkov, ki bi utegnilo vplivati na njihovo delovanje,
– sestavnimi deli blagovne znamke METRA INŽENIRING, ki niso kakor koli spremenjeni ali odstranjeni iz izdelkov.

(3) To so pogoji družbe METRA INŽENIRING, ki veljajo kot predpogoj za uveljavljanje garancije, ki jo nudi METRA INŽENIRING. METRA INŽENIRING ne nudi drugih jamstev, ki niso izrecno navedena oz. ki se raztezajo preko navedenega, še posebej ne za primer nenamenske uporabe. METRA INŽENIRING v nobenem primeru ni odgovorna za morebitno naključno ali posledično škodo. V primeru stvarnih napak ima naročnik na voljo zgolj možnost popravila ali pa zamenjavo neskladnih enot ali delov; pravica izbire načina odprave napak je v domeni družbe METRA INŽENIRING.

(4) Skupna višina garancije, odškodninske ali druge odgovornosti prodajalca ne sme presegati zaračunane vrednosti naročenega izdelka, pri katerem se je pojavila stvarna napaka, ali zaračunanih storitev, ki so bile v opravljene v zvezi z naročenim izdelkom z napako.

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

(1) Garancija, navedena v 13. točki, določa celoten obseg odgovornosti družbe METRA INŽENIRING pri prodaji izdelkov in njegovi uporabi. Vse druge obveznosti, odgovornosti ali jamstva, so izrecno izključene.

(2) V primeru kršitve pogodbenih obveznosti, pomanjkljivih pošiljk ali nepravilnih ravnanj je METRA INŽENIRING dolžna povrniti škodo ali stroške zgolj v primeru, če je družba METRA INŽENIRING ravnala namerno ali z veliko malomarnostjo.

(3) V primeru kakšnih koli pomanjkljivosti je družba METRA INŽENIRING tista, ki ima izključno pravico izbirati način odprave napak, kot so na primer brezplačna poprava poškodovanega dela ali njegova zamenjava, zamenjava določenega sestavnega dela ali sistema. Ta obveznost družbe METRA INŽENIRING velja zgolj v primeru, če je naročnik v času garancijskega obdobja napako pravočasno grajal ter družbo METRA INŽENIRING pisno obvestil o kršitvi.

(4) METRA INŽENIRING prodaja blago naročniku na način Ex Works (EXW – Incoterms) v Trzinu, razen če ni drugače dogovorjeno ob podpisu pogodbe. Tveganje za uničenje ali poslabšanje blaga preide na stranko, ko je blago odposlano iz skladišča METRA INŽENIRING, prav tako pa tudi v primeru zamude pri prevzemu blaga s strani naročnika.

(5) Zgoraj navedeno pravno sredstvo izključuje vsa druga pravna sredstva, obveznosti ali pravico za odškodnino, ne glede na vrsto morebitnih pomanjkljivosti v izdelku. Družba METRA INŽENIRING prav tako ni odgovorna za kakšno koli posledično izgubo, ki bi jo utegnil utrpeti naročnik, na primer zaradi izgubljenega dobrega imena, izgubljenega dobička pri nadaljnji prodaji, poškodb ali oslabitve drugega blaga, iz zahtevkov tretjih oseb ali kako drugače.

(6) METRA INŽENIRING ne odgovarja za kakršno koli naključno ali posledično škodo (vključno z odškodnino za izgubljeni poslovni dobiček, izgubo informacij, prekinitev poslovanja ali podobno), ki bi izhajala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelka in / ali programske opreme, tudi v primeru, če je bila družbe METRA INŽENIRING ali njen zastopnik predhodno že obveščen o možnosti nastanka takšne škode.

(7) Garancija ne velja za noben izdelek, ki je bil predmet nepravilnega rokovanja, nepravilnega preizkušanja, nepravilnega sestavljanja, nepravilnega ravnanja ali delovanja, ipd., skratka v nasprotju s trenutnimi navodili v zvezi z namestitvijo, vzdrževanjem ali obratovanjem, ali v nasprotju z industrijskimi standardi.

(8) Znesek jamstva, odškodnine ali druge odgovornosti družbe METRA INŽENIRING ne more presegati zaračunane vrednosti naročenih izdelkov (najvišja vrednost izročenih dostavljenih izdelkov in / ali opravljenih storitev, za katere je bila reklamacija upravičena).

 1. ODPRAVA NAPAK IN ZAVAROVANJE

(1) Naročnik mora braniti družbo METRA INŽENIRING, njena povezana podjetja, hčerinske družbe, obvladujoče družbe, direktorje, zaposlene, zastopnike, naslednike (“odškodninske tarče”) v zvezi z morebitnimi zahtevki (terjatvami, zahtevami, dejanji, kaznimi, odškodninami, izgubami, stroški in izdatki, vključno z odvetniškimi in sodnimi stroški), ki izhajajo iz:
– poškodbe ali smrti katerekoli osebe ali škode na premičninah oz. nepremičninah, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje ali uporabe izdelkov na trgu;
– kršitev katerekoli določbe pogodbe.
(2) Če tretja oseba vloži kakršenkoli zahtevek (vključno z zahtevki njenih strank) zoper družbo METRA INŽENIRING v povezani z načrtovanjem, izdelavo, pakiranjem, trženjem, uporabo ali prodajo izdelkov, si mora naročnik prizadevati za celovito obrambo družbe METRA INŽENIRING, njenih podružnic, hčerinskih podjetij, obvladujočih družb, direktorjev, zaposlenih, zastopnikov, naslednikov, ipd.
(3) Naročnik mora na svoje stroške skleniti zavarovanje s finančno trdno in ugledno zavarovalnico ali združenjem, in sicer v takšnih zneskih in zajemom tveganj, ki bo pokrilo vse morebitne zahtevke.

 1. PRAVNA NESKLADNOST

1) Uporaba teh splošnih pogojev je bistvena sestavina pogodbe med družbo METRA INŽENIRING in naročnikom. Za ureditev medsebojnih odnosov se uporabljajo zgolj ti splošni pogoji, v nobenem primeru pa morebitni splošni pogoji naročnika.
(2) Če pride do nasprotij med temi splošnimi pogoji in splošnimi pogoji, ki so doslej veljali za naročnika, se uporabljajo ti splošni pogoji, ki v celoti razveljavijo in nadomestijo vse določbe prejšnjih splošnih pogojev, ki so veljali naročnika, ne glede na to, kdaj jih naročnik prejme. Ti splošni pogoji še posebej in izrecno razveljavljajo določbe splošnih pogojev naročnika, ki se nanašajo na uporabo njegovih splošnih pogojev.
(3) Šteje se, da se z izvrševanjem pogodbe naročnik strinja z uporabo teh splošnih pogojev ne glede na morebitni obstoj splošnih pogojev naročnika. Če se naročnik ne strinja z uporabo teh splošnih pogojev, mora o tem pisno obvestiti družbo METRA INŽENIRING, ko odda naročilo, sprejme ali odda ponudbo. Pri tem se šteje, da pogodba ni sklenjena, dokler družba METRA INŽENIRING ne potrdi morebitnih drugačnih določb ali pogojev in splošnih pogojev naročnika.

 1. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV

(1) Pogodbe med strankama in splošni pogoji se presojajo po pravu Republike Slovenije.
(2) Pogodbeni stranki s sklenitvijo pogodbe tudi izjavljata, da so jima znana določila teh splošnih pogojev, ter da razumeta njihov pomen.
(3) Za spore, ki bi izhajali iz pogodbe ali splošnih pogojev, in jih stranki ne bi mogle rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. DRUGE IN KONČNE DOLOČBE

(1) Vprašanja, ki niso urejena v pogodbi in splošnih pogojih, se rešujejo v skladu z določbami Obligacijskega zakonika Republike Slovenije.
(2) Če je katera koli od določb pogodbe ali splošnih pogojev ali je v celoti ali delno neveljavna ali neizvršljiva ali če obstaja pravna praznina v pogodbi, to ne vpliva na preostale pogodbene določbe. V takih primerih se pogodbenici zavežeta, da bosta nadomestili neveljavno ali neizvršljivo ali neobstoječo določbo z določbo, ki je najbližje namenu in cilju pogodbe, ter volji pogodbenic.
(3) Vsebina pogodbe in splošni pogoji nadomestijo vsa predhodna pogajanja, sporočila in druge dogovore, ki so v zvezi s predmetom pogodbe med pogodbenicama potekali pisno, v elektronski ali v ustni obliki.
(4) Vse spremembe in dopolnitve pogodbe ali splošnih pogojev so možne in veljavne le, če so narejene v pisni obliki.